کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

موضوع: تشکیلات - فرهنگی

نویسنده: محمدباقر نادم

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب: در حوزه تبلیغ دین، بحمدالله کتب، مقالات و تجربیات مختلفی موجود است؛ اما بیشتر ناظر به اصل مسئله تبلیغ، روش ها، آداب و یا حتی محتوای دسته بندی شده مباحث تبلیغی است. نگارنده در جست و جوی خود در منابع و مراکز عرضه، اساساً درباره «جریان سازی تبلیغ دینی» مجموعه ای نیافت. از این رو، بر این شد تا با استفاده از تجربه سال های تبلیغ دینی و آموخته های دوره تخصصی تبلیغ و سپس تأمل و نظام دهی آنها، مباحث مورد نیازی را در این حوزه ارائه نماید. در ضرورت مبحث جریان سازی همین بس که مقام معظم رهبری فرموده اند: تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند(1388/9/22). 

قابل یادآوری است هرچند در ارائه مباحث، از کلماتی همچون روحانیت، حوزه، تبلیغ و مانند آن استفاده شده است؛ اما نکات، مسائل و روش ها به نحوی است که قابل استفاده توسط همه دغدغه مندان فرهنگی اعم از روحانیت، معلمان، مسئولین کانون های فرهنگی-هنری، فرماندهان پایگاه بسیج و... است.