کتاب پرسش های سعید

موضوع: داستان های تربیتی

نویسنده: مهدی زیرکی

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب: نویسنده، که خود مدتی در میان نوجوانان زیسته و با روحیات آنان آشنا شده است، با قلمی روان و ساده، 21 خاطره شیرین از دو نوجوان، سعید و امیرحسین نقل می کند. آن دو که در سال سوم راهنمایی درس می خوانند همواره در پی یافتن چرایی رویدادها هستند از این رو، در مورد هر حادثه ای می اندیشند و برای خود سوال هایی مطرح می سازند و برای دست یافتن به پاسخ آن ها هرگونه کوششی می کنند؛ سوال هایی که معمولاً برای نوجوانان مطرح است.